th en 

(ข่าวที่80/2564)วศ. อว. จัดอบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)เตรียมพร้อมรองรับการบังคับใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

B8 1 B8 4

B8 2 B8 3

        วันที่ 7 เมษายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ โดยมี นายชวิน อุ่นภัทร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวภิญญู กําเนิดหล่ม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร นายพฤทธิ์ แกะกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย สป.อว. เป็นวิทยากร ในการอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมี บุคลากร วศ. และ สปอว. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
       ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อบัญญัติของกฎหมาย สิทธิ ขอบเขตในการนำข้อมูลไปใช้ การคุ้มครองและข้อยกเว้น บทลงโทษ สิ่งที่บุคคลควรระวังในการถูกนำข้อมูลไปใช้ และสิ่งที่องค์กรควรระวังเมื่อนำชุดข้อมูลมาใช้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของราชการ รวมทั้ง กำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงของรัฐ และข้อมูลอันเป็นความลับของราชการ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews