th en 

(ข่าวที่84/2564)วศ.พัฒนาคุณภาพ Lab ทดสอบคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานสากล

C2 2 C2 3

C2 4 C2 1

        19 เมษายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) โดยจัดส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 139 ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 131 หน่วยงาน และต่างประเทศ 8 หน่วยงาน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบผลการวัด ในรายการ Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in feeding stuffs และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
          อาหารสัตว์เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์ ดังนั้น การทำอาหารเลี้ยงสัตว์ให้มีโภชนะต่างๆ ครบตามความต้องการของสัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องเอาวัตถุดิบต่างๆ มาผสมเข้ากันในสัดส่วนที่เหมาะสม และการวิเคราะห์อาหารสัตว์แบบประมาณ (Proximate Analysis) เป็นการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารเบื้องต้นที่ใช้ในการอธิบายองค์ประกอบทางโภชนะของอาหารสัตว์ แบ่งรายการวิเคราะห์ ได้แก่ ความชื้น (Moisture) หมายถึง ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ส่วนที่เป็นน้ำ โปรตีนหยาบ (Crude protein) นิยมทำการวิเคราะห์โดยวิธีประมาณด้วยการหาธาตุไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยู่ในอาหารนั้น ไขมัน (Crude fat หรือ ether extract) โดยไขมันเป็นสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของพืชและสัตว์ สามารถละลายได้ในตัวทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์ต่างๆ เช่น ether, benzene, acetone และ chloroform แต่ไม่สามารถละลายน้ำได้ เยื่อใยหยาบหรือกาก (Crude fiber) เยื่อใยเป็นสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรตที่พบมากในพืช เถ้า (Ash) เถ้าในอาหารคือ ส่วนของสารอนินทรีย์ที่เหลือจากการเผาที่อุณหภูมิสูง 500-600 องศาเซลเซียส ถ้าค่าของเถ้าสูงกว่าปกติ อาจมีการปลอมปนสารอื่นเข้ามาในอาหารนั้น เช่น ทราย เป็นต้น และคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่าย (Ntrogen Free Extract, NFE) หมายถึงคาร์โบไฮเดรตที่เป็น non structural carbohydrate เป็นคาร์โบไฮเดรตส่วนที่สัตว์ทุกชนิดย่อยได้ง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยหาค่าได้จากการรวมค่าความชื้น โปรตีนหยาบ ไขมัน เยื่อใยหยาบ และ เถ้า ที่ได้จากการวิเคราะห์เข้าด้วยกันแล้วหักออกจาก 100
วศ.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อการทดสอบคุณภาพด้านอาหารและอาหารสัตว์ โดยจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาอาหาร รายการ Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in feeding stuffs เพื่อประเมินสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ถือเป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบอย่างหนึ่งของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบว่ามีความแม่นยำ ถูกต้อง รวมถึงเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน ที่ส่งตัวอย่างมาทดสอบ
         ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และติดตามความต่อเนื่องของความสามารถของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งระบุปัญหาภายในห้องปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป เช่น ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการวัดหรือทดสอบ การใช้เครื่องมือ หรือความสามารถของพนักงานปฏิบัติการต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews