th en 

(ข่าวที่86/2564)วศ. ร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

C4 4 C4 2

C4 1 C4 3

 

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ได้จัดอบรมออนไลน์(ZOOM) หลักสูตร สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2564 โดยมีวิทยากร     มืออาชีพทางด้านสถิติ ได้แก่ อาจารย์จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ อาจารย์ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์ และอาจารย์ปัญญา    คำพยา มาเป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม 50 คนจาก 12 มหาวิทยาลัย โดยจัดอบรมออนไลน์ ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน17025

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews