ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

คณะผู้บริหาร วศ.

 

 nisakorn

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Director General

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
Ms.Nisakorn Jungjaroentham
อีเมล :  nisakorn(at)dss(dot)go(dot)th

junpen

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
Dr. Junpen  Meka-apiruk
อีเมล :  junpen(at)dss(dot)go(dot)th

ratsuda

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General

นางสาวรัตน์สุดา  ตันศรีสกุล
Ms.Ratsuda Tonsrisakul
อีเมล :  ratsuda(at)dss(dot)go(dot)th

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

pattariya

เลขานุการกรม
Secretary of Office of the Secretary

นางสาวภัทริยา ไชยมณี
Ms.Pattariya Chaimanee
อีเมล :  pattariya(at)dss(dot)go(dot)th

nongnuch

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน
Director of Bureau of Community Technology

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
Ms.Nongnuch Mayteeyonpiriyal
อีเมล :  nongnuch(at)dss(dot)go(dot)th

pochaman

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
Director of Bureau of Laboratory Accreditation

ดร.พจมาน ท่าจีน
Dr.Pochaman Tagheen
อีเมล :  pochaman(at)dss(dot)go(dot)th

 

 

null

 

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Director of Bureau of Laboratory
Personnel Development

ดร.ภูวดี ตู้จินดา
Dr.Poovadee Tuchinda
อีเมล :  poovadee(at)dss(dot)go(dot)th

neenart

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
Director of Bureau of Science
and Technology Information

นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง
Ms. Neeranart Chaengthong
อีเมล :  neenart(at)dss(dot)go(dot)th

orasa

ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
Director of Division of Chemicals
and consumer Products

ดร.อรสา อ่อนจันทร์
Dr.Orasa Onjun
อีเมล :  orasa(at)dss(dot)go(dot)th

kanit

ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม
Director of Division of Engineering Materials

ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
Dr.Kanit Tapasa
อีเมล :  kanit(at)dss(dot)go(dot)th

 

 

null

  ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

Director of Division of  Food Products
and contact Materials

ดร. สุพรรณี เทพอรุณรัตน์
Dr.Supannee Theparoonrat
อีเมล :  supannee(at)dss(dot)go(dot)th

wannee

ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
Director of Division of  Laboratory Competency
and Product Certification.

นางวรรณี อู่ไพบูรณ์
Mrs.Wannee Aupaiboon
อีเมล :  wannee(at)dss(dot)go(dot)th

 

 

footer dssnews