ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

lada

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา
(นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ)

Scientist Advisory Level

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
Dr.Lada Punsukmtana

 

 

 

 

  (ว่าง)

  

 

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ

(นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ)
Scientist Advisory Level

ผู้เชี่ยวชาญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ว่าง)

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเคมี

Scientist Expert Level

orasa

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะโครงการเคมี
Scientist Expert Level

ดร.อรสา อ่อนจันทร์
Dr.Orasa  Onjun

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม 
Scientist Expert Level

ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
Dr.Kanit Tapasa

รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Actor, Scientist Expert Level

ดร.จิราภรณ์ บุราคร
Dr.Jiraporn Burakorn

 

 

 (ว่าง)

 

 

 นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
Scientist Expert Level

 

 

footer dssnews