ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

4.ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://labtracking.dss.go.th/track หรือผ่าน QR Code - ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2201 7065 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสารบรรณ

  ผู้ขอรับบริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ/สอบเทียบเต็มจำนวน ณ วันที่มาส่งตัวอย่าง   ได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน ณ ศูนย์ One Stop Service  ได้ 2 วิธี ดังนี้

                   1) เงินสด

                   2) เช็คสั่งจ่าย ไม่เกิน 15 วัน

    ในนาม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ กระทรวงการคลัง

    สาขาใน กทม. หรือปริมณฑล

footer dssnews