ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

6.ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ

ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ ณ ศูนย์ One Stop Service  กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ ดังนี้

           1. กรอกคำร้องขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ

           2. รับบัตรคิวเพื่อขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ

           3. ยื่นคำร้องและวัตถุตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง

           4. ชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ/สอบเทียบ

footer dssnews