ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

3.การตรวจรับพัสดุประจำปีมีพัสดุบางรายการขาดหายไปพัสดุจะทำอย่างไร ?

การตรวจรับพัสดุประจำปีมีพัสดุบางรายการขาดหายไปกรรมการจึงไม่ยอมรับหรือบันทึกว่ามีครบถ้วนงานพัสดุจะทำอย่างไร ?

 

งานพัสดุ ควรต้องรายงานข้อเท็จจริงให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามระเบียบฯ ข้อ 156

อ้างอิงจาก : ปัญหาจากการสัมมนาทางวิชาการด้านพัสดุ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

footer dssnews