ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

12.ภาชนะเซรามิก

1.การขอใบรับรองสินค้า (Certificate of Analysis, COA) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอ COA

          1. ชื่อตัวอย่าง

          2. ลักษณะตัวอย่าง

          3. ชื่อผู้ผลิต

          4. ที่อยู่ผู้ผลิต

          5. ชื่อผู้ส่งออก

          6. ที่อยู่ผู้ส่งออก

          7. หมายเลข Lot. และ PI

          8. รายละเอียดของสินค้า รูปแบบการบรรจุ

          9. จำนวนสินค้าที่จะส่งออก

และ  COA นี้ใช้สำหรับ Lot. ต่อ Lot. เท่านั้น

2.การทดสอบภาชนะเซรามิกและแก้วที่ใช้กับอาหาร ต้องทดสอบรายการอะไรบ้าง ต้องใช้ตัวอย่างจำนวนเท่าไร

 การทดสอบภาชนะเซรามิกและแก้วที่ใช้กับอาหาร

รายการทดสอบ

มาตรฐาน

จำนวนชิ้นตัวอย่าง

ลักษณะตัวอย่าง

การขอใบรับรองสินค้า 

(COA )

จำนวนวันทดสอบ

ตะกั่ว, แคดเมียม

ISO 6486,

ISO 7086,

 EU directive และตามมาตรฐานอื่นๆที่ลูกค้าร้องขอ

2-4

ต้องใช้ตัวอย่างที่มีขนาดและลวดลายเหมือนกัน

ต้องมีข้อมูล

Lot No. ที่ผลิต รวมทั้งแนบเอกสาร  Invoice ที่มีข้อมูล Number and type of package

และเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท/ 1 ใบ COA

ไม่เกิน

20 วันทำการ

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th