ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

9.สิ่งแวดล้อม

1.ภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

สามารถใช้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติก (polyethylene ) ปากกว้าง ขนาด 1ลิตร กรณีรายการทดสอบ Oil & Grease ปากกว้าง ขนาด 1ลิตร

2.มาตรฐานน้ำเสีย/น้ำทิ้ง หาได้จากที่ไหน

มาตรฐานน้ำเสีย/น้ำทิ้ง สามารถหาได้ที่ เว็บไซต์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม http:/www.diw.go.th/hawk/law/water/law6.asp กรมควบคุมมลพิษ http:/www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water.html

3.วันที่รับตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

รายงานทดสอบ BOD รับตัวอย่างเฉพาะวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี ส่วนรายการอื่นๆรับตัวอย่างจันทร์ถึงศุกร์เวลาราชการ

4.ปริมาณน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ที่ใช้ในการทดสอบและเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการ

รายงานการทดสอบ

จำนวน (ขวด 1ลิตร)

การเก็บรักษา

BOD , SS , DS . pH

3

แช่เย็น

COD , TKN , Org-N , NH3

2

เติม H2SO4 จน pH <2 แช่เย็น

Oil & Grease

2

เติม H2SO4 หรือ HCL จน pH <2 แช่เย็น

Cyanide

1

เติม NaOH จน pH >12

Formaldehyde

1

แช่เย็น

Phenol

1

เติม H2SO4 จน pH <2 แช่เย็น

Heavy Metals

1

เติม HNO3 จน pH <2 แช่เย็น

 

5.ค่าธรรมเนียมการทดสอบน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

สามารถค้นหาได้ที่ http:/www.dss.go.th/feeweb/

6.ปริมาณตัวอย่างในการทดสอบโลหะหนัก

กากอุตสากรรม ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ 500 กรัมต่อตัวอย่าง

7.ต้องการทดสอบโลหะหนักในกากอุตสาหกรรม ตามประกาศ อก.

ต้องการทดสอบโลหะหนักในกากอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

แยกวิธีทดสอบออกเป็น 2 วิธี คือ

1)       หารปริมาณความเข้มข้นทั้งหมด (Total Concentration)

2)       หาปริมาณความเข้มข้นในน้ำสกัด (Extractable Concentration)

กรณีที่ตัวอย่างบดให้มีขนาดเล็กยาก ผู้ใช้บริการต้องบดและร่อนตัวอย่างผ่านตะแกรง ขนาด 2 มิลลิเมตร (เบอร์ 10)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th