ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

7.การทดสอบปริมาณสาร AOX ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

1.สามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีใด

เงินสด หรือ ตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย กรมวิทยาศาสตร์บริการ

2.ส่งตัวอย่างอย่างไร

นำตัวอย่างมาที่กรมฯ เพื่อเขียนใบคำร้องและชำระค่าธรรมเนียม หรือนำตัวอย่างมาพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ (หน่วยงานราชการ) และชำระค่าธรรมเนียมได้ที่จุด One stop Service ชั้น 1 อาคาร ดร.ตั้วฯ

3.ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

  •  เยื่อกระดาษ,กระดาษ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 300 กรัม
  •  น้ำในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษและหรือแหล่งน้ำต่างๆ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 500 ml

5.เวลาที่ใช้ในการทดสอบ

ไม่เกิน 15 วันทำการ

6.ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์ทดสอบ

ตัวอย่างแรก 3,500 บาท ตัวอย่างต่อไป 1,500 บาท

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th