ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

1.การส่งตัวอย่างทดสอบ

1.การรับผลการทดสอบรับได้ทางไหนบ้าง

รับได้ 2 ทางคือ

  • ลูกค้ามารับรายงานดัวยตนเองที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • รอรับผลเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบคำร้องส่งตัวอย่าง

3.ต้องการส่งวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร เพื่อนำผลไปยื่นขอ อย. ต้องทำอย่างไรบ้าง

ควรสอบถามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าสินค้าของท่านเป็นสินค้าประเภทใดต้องส่งวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใด แล้วแจ้งข้อมูลให้กรมวิทยาศาสตร์บริการทราบ ทางกรมฯ จะจัดทำใบเสนอราคา ระบุจำนวนตัวอย่างและค่าธรรมเนียมการทดสอบให้ท่าน หลังจากนั้นจึงนำตัวอย่างแนบใบเสนอราคามาส่งที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One stop service) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการทดสอ

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th