ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

2.ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.การสอบถามข้อสงสัยในหัวข้อที่เรียนแต่ละหลักสูตร ?

สอบถามผ่านทาง Message Box ของแต่ละหลักสูตร หรือทางอีเมล  elearning@dss.go

2.การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ?

ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล รวมทั้งกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการเรียนทางเบอร์โทรศัพท์ 02-201-7438-9, 02-2017494-5 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. และ 02-962-2146-8 ต่อ 151 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น. ทางโทรศัพท์มือถือหมายเลข 085- 221-5482 (เวลาให้บริการ 7.00 - 21.00 น. เฉพาะเสาร์/อาทิตย์เวลา 9.00 - 18.00น.)

3.กรณีเรียนหลักสูตรเดิมไม่สามารถขอประกาศนียบัตรใหม่ได้ ขึ้นข้อความ "ขอใบรับรองแล้ว" ?

การจะขอประกาศนียบัตรใหม่ได้ ต้องเว้นระยะเวลาจากการเรียนหลักสูตรไปแล้ว 1 ปี จึงจะลงเรียนใหม่และขอประกาศนียบัตรได้

4.กรณีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร แต่ชื่อหรือนามสกุลผิด ?

ผู้เรียนต้องตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้องใน Profile แล้ว จึงทำการขอใบรับรอง หากได้รับอนุมัติแล้วไม่สามารถแก้ไขประกาศนียบัตรได้

5.กรณีไม่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร โปรดตรวจสอบ ?

1. ผู้เรียน ต้องผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. ชื่อ-นามสกุล ของท่านที่สมัครเรียน ต้องเป็นภาษาไทย หากต้องการแก้ไขแจ้งกลับที่

    elearning@dss.go.th Message Box ของระบบ หรือ โทร 0 2201 7494

3. ส่งแบบฝึกหัดครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร (กรณีที่หลักสูตรระบุให้ส่งแบบฝึกหัด) ที่

    elearning@dss.go.th หรือ elearningdss@hotmail.com โดยระบุ username ชื่อหลักสูตร   
    และ section มาด้วย

6.หากไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรภายในเวลาที่กำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร ?

เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เรียนทุกท่าน สำนักฯ ได้พัฒนาระบบการขออนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ กรณีที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ได้ภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ) โดยต้องแจ้งภายใน 1 เดือน นับจากวันที่หมดระยะเวลาการให้พิมพ์ใบประกาศฯ มีวิธีดำเนินการดังนี้

 1. ลงทะเบียนเข้ามาในระบบ เลือกเมนู “ขออนุมัติประกาศนียบัตรใหม่” ทางด้านซ้ายมือ
 2. เมื่อปรากฏหน้าจอการขออนุมัติประกาศฯ ใหม่ขึ้นมา ให้เลือกหลักสูตรและเซคชั่น (section) ที่ต้องการขออนุมัติประกาศฯใหม่ ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ในช่วงเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งแนบหลักฐาน (ถ้ามี) รวมทั้งต้องยืนยันความจริงและยอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ จากนั้นให้คลิกขออนุมัติ
 3. รอผลการพิจารณาการขออนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ ภายใน 15 วัน

สำนักฯ จะพิจารณาอนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เกิดจากความผิดพลาดของระบบการเรียนการสอนตามที่ผู้เรียนแจ้งไว้ เช่น ระบบขัดข้องไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์ใบประกาศฯ ส่วนกรณีที่ผู้ผ่านการอบรมมีเหตุผลความจำเป็นอื่นๆ และมีหลักฐานที่ชัดเจน เช่น ผู้เรียนไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่ต้องพิมพ์ใบประกาศฯ นั้น สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติ ประกาศฯใหม่ แต่จะเปิดสิทธิ์ให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่ต้องรอระยะ 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ และเมื่อเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จะสามารถขออนุมัติใบประกาศฯ ได้

7.การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ?

1.  ผู้เรียน สามารถสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตรได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

2.  ดูวิธีสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร ได้ที่เมนู "การปริ๊นใบรับรอง"

3.  กรณีคลิกแล้วไม่ปรากฏหน้าประกาศนียบัตรให้พิมพ์ ดูวิธีแก้ไขได้ที่เมนู "ใบรับรองไม่แสดง"  

8.การขอรับใบประกาศนียบัตร ?

เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วสามารถขอใบประกาศนียบัตรได้ ดังนี้

 1. ผู้เรียนขอใบประกาศนียบัตรโดยคลิกที่ "ขอใบรับรอง" ซึ่งต้องใส่เลขที่บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริง (หากไม่มีหน้าต่างให้ใส่เลขบัตรประชาชน ดูวิธีแก้ไขได้ที่เมนู "ใบรับรองไม่แสดง")
 2. ผู้เรียนจะได้รับอนุมัติใบประกาศภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียนขอ (โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติใบประกาศนียบัตรจะต้องเรียนครบตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 3. ผลการอนุมัติจะแจ้งผ่านทาง Message Box และทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ กรณีไม่พบกรุณาตรวจสอบที่ JunkBox หรืออีเมล์ขยะของระบบอีเมล์                              

** กรณีเรียนไม่ครบ 2 ชั่วโมงตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะไม่ปรากฎข้อความ "ขอใบรับรอง" แต่จะแสดงเวลาที่เรียนไปทั้งหมด จนกว่าจะเรียนครบหรือมากกว่า 2 ชั่วโมง จึงจะปรากฏข้อความให้ขอประกาศนียบัตรได้ **

9.การสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรหรือไม่ ?

ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จึงจะสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรได้

 1. เมื่อผู้เรียน เรียนเนื้อหาในรายวิชาครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด
 2. ผู้เรียนต้องได้เกรด "P" หรือ "p" ปรากฏที่คอลัมน์ Grade ของหลักสูตรนั้น
 3. ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ยกเว้นหลักสูตรที่ไม่มีแบบฝึกหัด)
 4. ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 5. ผู้เรียนต้องส่งแบบฝึกหัดครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร (กรณีที่หลักสูตรระบุให้ส่งแบบฝึกหัด)   

10.แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาเรียนเท่าไหร่ ?

ทุกหลักสูตรสามารถเรียนได้ 3 เดือน นับจากวันที่ลงทะเบียน ยกเว้น หลักสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและปฏิกิริยาทางชีวเคมี สำหรับตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ , หลักสูตรเทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ , หลักสูตรเทคนิคพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา ระยะเวลาเรียน 2 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน

11.สูตรสมการไม่สามารถแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ได้ ?

เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ติดตั้งโปรแกรม MathPlayer สามารถติดตั้งได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม MathPlayer จากหน้าเว็บ
 2. ลงโปรแกรม MathPlayer ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 

12.สามารถเรียนหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ ?

หลักสูตรทางคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Macromedia Photoshop CS, SPSS for Windows V.13, Macromedia Dreamweaver จะเปิดให้เรียนเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของกรมวิทยาศาสตร์บริการเท่านั้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเท่านั้น

13.การสมัครเรียนต้องทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารหรือไม่ ?

การสมัครเรียน ผู้เรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร แต่ขอให้ผู้สมัครเรียน ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. สมัครเป็นสมาชิก ดูวิธีการสมัครที่ เมนู "สมัครสมาชิก" หน้าเว็บ
 2. ทำการยืนยันการเป็นสมาชิกที่อีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ หากไม่พบอีเมล์ ให้ตรวจสอบที่ Junkbox หรืออีเมล์ขยะ
 3. หรือเลือกลงทะเบียนทางโทรศัพท์ได้ทุกวัน ที่โทรศัพท์มือถือหมายเลข 085- 221-5482 (เวลาให้บริการ 7.00 - 21.00 น. เฉพาะเสาร์/อาทิตย์เวลา 9.00 - 18.00น.) โทรศัพท์พื้นฐานหมายเลข 02-962-2146-8 ต่อ 151 (เวลาให้บริการ 9.30 - 17.30 น เฉพาะ จันทร์ ถีง ศุกร์)
 4. เข้าระบบและลงทะเบียนเรียน ดูวิธีลงทะเบียนเรียนที่เมนู "วิธีลงทะเบียนเรียน"

** หากท่านไม่พบเมนู class catalog ด้านซ้ายมือเพื่อเลือกหลักสูตรลงทะเบียน แสดงว่าท่านยังไม่ได้ยืนยันการเป็นสมาชิกที่ส่งไปที่อีเมล์ของท่าน **

14.e-learning คืออะไร?

e-learning คือ ระบบการเรียน ซึ่งเป็นการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่ใดก็ได้ ตามเวลาที่สะดวก

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th