ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

8.การขอรับใบประกาศนียบัตร ?

เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วสามารถขอใบประกาศนียบัตรได้ ดังนี้

  1. ผู้เรียนขอใบประกาศนียบัตรโดยคลิกที่ "ขอใบรับรอง" ซึ่งต้องใส่เลขที่บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริง (หากไม่มีหน้าต่างให้ใส่เลขบัตรประชาชน ดูวิธีแก้ไขได้ที่เมนู "ใบรับรองไม่แสดง")
  2. ผู้เรียนจะได้รับอนุมัติใบประกาศภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียนขอ (โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติใบประกาศนียบัตรจะต้องเรียนครบตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  3. ผลการอนุมัติจะแจ้งผ่านทาง Message Box และทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ กรณีไม่พบกรุณาตรวจสอบที่ JunkBox หรืออีเมล์ขยะของระบบอีเมล์                              

** กรณีเรียนไม่ครบ 2 ชั่วโมงตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะไม่ปรากฎข้อความ "ขอใบรับรอง" แต่จะแสดงเวลาที่เรียนไปทั้งหมด จนกว่าจะเรียนครบหรือมากกว่า 2 ชั่วโมง จึงจะปรากฏข้อความให้ขอประกาศนียบัตรได้ **

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th