ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

9.การสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรหรือไม่ ?

ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จึงจะสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรได้

  1. เมื่อผู้เรียน เรียนเนื้อหาในรายวิชาครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด
  2. ผู้เรียนต้องได้เกรด "P" หรือ "p" ปรากฏที่คอลัมน์ Grade ของหลักสูตรนั้น
  3. ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ยกเว้นหลักสูตรที่ไม่มีแบบฝึกหัด)
  4. ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  5. ผู้เรียนต้องส่งแบบฝึกหัดครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร (กรณีที่หลักสูตรระบุให้ส่งแบบฝึกหัด)   

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th