ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

12.สามารถเรียนหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ ?

หลักสูตรทางคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Macromedia Photoshop CS, SPSS for Windows V.13, Macromedia Dreamweaver จะเปิดให้เรียนเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของกรมวิทยาศาสตร์บริการเท่านั้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเท่านั้น

footer dssnews