ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

13.e-learning คืออะไร?

e-learning คือ ระบบการเรียน ซึ่งเป็นการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่ใดก็ได้ ตามเวลาที่สะดวก

footer dssnews