ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

การผลิตและการพัฒนาสูตรข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง  ปี 2542 โดย นางสาวจรรยา วัฒนทวีกุล และคณะ รายละเอียด

footer dssnews