ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

กฏ ระเบียบ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดูรายละเอียด)
 • นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต (ดูรายละเอียด)
 • คู่มือ ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ดูรายละเอียด)
 • กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  (ดูรายละเอียด)
 • การจัดการข้อร้องเรียน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  (ดูรายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ วศ.  (ดูรายละเอียด)
 • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าด้วยการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียด)
 • ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ (ดูรายละเอียด)
 • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 (ดูรายละเอียด)
 • สรุปหลักเกณฑ์ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) (ดูรายละเอียด)
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 (ดูรายละเอียด)
 • ข้อบังคับกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2552 (ดูรายละเอียด)

 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)

 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2561(ดูรายละเอียด)

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดูรายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดูรายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดูรายละเอียด)

 

 

 • แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ วศ. ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ดูรายละเอียด)

 

complaint

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th