ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัครงานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างเหมาบริการ)

กลุ่มอำนวยการวิจัย  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)  จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน  จำนวน  15,000 บาท

   คุณสมบัติ

       วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

ลักษณะงาน

                 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, การติดตาม – รวบรวม - บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย, การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก, การวางแผนจัดเตรียมการประชุมงานวิจัย, การจดบันทึก - เรียบเรียงรายงานการประชุมงานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย  

 

  เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

          1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                    จำนวน 2 รูป

          2. สำเนาบัตรประชาชน                                   จำนวน 1 ฉบับ

          3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                    จำนวน 1 ฉบับ

          4. สำเนาประกาศนียบัตร                                 จำนวน 1 ฉบับ

          5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)     จำนวน 1 ฉบับ

          6. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

 

สนใจสมัครงานสามารถส่งเอกสารข้างต้น มาที่คุณอานนท์ หรือ คุณพัชรีภรณ์  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

หรือ สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มอำนวยการวิจัย ชั้น 8 อาคารมาตรฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โทรศัพท์  0 2201 7106 , 7109  (ตามวันและเวลาราชการ)

 

footer dssnews