ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

 

Slide5

    - ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกับ APLAC ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ 22 พฤษภาคม 2549 [คลิก]
    - ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกับ ILAC ในขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ  23 สิงหาคม 2549 [คลิก]
    - ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกับ APLAC ในขอบข่ายผู้จัดการโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 17 มิถุนายน 2558 [คลิก]
    - ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกับ APAC วันที่ 1 มกราคม 2562 [คลิก]
    - ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกับ ILAC ในขอบข่ายผู้จัดการโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 7 ตุลาคม 2562 [คลิก]

          สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นสมาชิกประเภท Full member และได้ลงนามการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับองค์กรการความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC)  โดยสำนักฯ ให้บริการด้านการรับรอง 3 ด้าน ดังนี้

scope th

         

          สำนักฯ มีนโยบายและการดำเนินงานในการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นประเภท สถานะ และขนาดของของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
          สำนักฯ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของสำนักฯ ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถือเป็นรายได้ของรัฐที่ต้องนำส่งเข้ากระทรวงการคลังตามกฎหมาย
          นอกจากนี้สำนักฯ ยังมีหน้าที่ สำรวจ รวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริม พัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้วยการจัดอบรม/สัมมนา จัดทำสื่อเผยแพร่ อีกด้วย
ติดต่อ : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0 2201 7133, 0 2201 7325
โทรสาร : 0 2201 7126
เว็บไซต์ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ : http://www.dss.go.th
เว็บไซต์ : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ : http://bla.dss.go.th/

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th