ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานสารบรรณและ งานบริหารจัดการวัตถุตัวอย่างทดสอบ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชีการงบประมาณ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะ
 5. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล พัฒนาข้าราชการ การเสริมสร้างและ ดำเนินการทางวินัยรวมทั้งการรักษาระบบคุณธรรม และงานคุ้มครองจริยธรรม   
 6. จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง   ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบาย  แผนงานโครงการ  เร่งรัด ติดตาม และประมวลผล ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด  และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในและ ต่างประเทศ 
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ความก้าวหน้า และผลงานของกรม  
 8. ดำเนินการบริการทางวิศวกรรมและช่างให้กับหน่วยงานภายในกรม
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของกรม
 10. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม  
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

footer dssnews