ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ด้านเยื่อและกระดาษ

 1. 1.การผลิตกระดาษด้วยเซลลูโลสจากแบคทีเรียและการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธี Parchmentization ปี 2540 โดย นางนีโลบล สุวรรณาภินันท์ และคณะ
 2.  
 3. 2.การศึกษาวิจัยรูปแบบเฉพาะการจัดเรียงตัวของเส้นใยและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใยอัดที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2540 โดย นางนีโลบล สุวรรณาภินันท์
 4.  
 5. 3.การศึกษาโครงสร้างไม้ก๊อกไทยจากพันธุ์ไม้ก่อและลำพู ปี 2540 โดย นางนีโลบล สุวรรณาภินันท์ และคณะ
 6.  
 7. 4.การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติด้านแรงกดของกระดาษกล่องลูกฟูก ปี 2540 โดย นายจรวย ธงไชย
 8.  
 9. 5.การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเยื่อเวียนทำใหม่จากกระดาษธนบัตรชำรุดด้วยกระบวนการต้มเยื่อแบบโซดา ปี 2541 โดย นางรุ่งอรุณ วัฒนวงศ์ และคณะ
 10.  
 11. 6.การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงจากเศษกระดาษธนบัตรชำรุด ปี 2541 โดย นางรุ่งอรุณ วัฒนวงศ์ และคณะ
 12.  
 13. 7.การผลิตเยื่อชานอ้อยฟอกขาวจากแหล่งเพาะปลูกของภาคกลางตอนเหนือ ปี 2541 โดย นายจิระศักดิ์ ชัยสนิท
 14.  
 15. 8.การศึกษาวิจัยอิทธิพลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการเพิ่มค่าความขาวสว่างของเยื่อฟอกยูคาลิปตัสในขั้นตอนการสกัดด้วยด่าง (Eop) ปี 2541 โดย นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล
 16.  
 17. 9.การผลิตเยื่อปอสาคุณภาพสูง High Quality Paper Mulberry Pulp ปี 2542 โดย นางรุ่งอรุณ วัฒนวงศ์ และคณะ
 18.  
 19. 10.การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของกระดาษโดยใช้แป้งดัดแปรชนิดประจุบวก ปี 2542 โดย นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล
 20.  
 21. 11.การศึกษาอิทธิพลของความดันแป้นวงแหวนกดชิ้นทดสอบต่อความต้านแรงดันทะลุ ปี 2542 โดย นายจรวย ธงไชยและคณะ
 22.  
 23. 12.การผลิตเยื่อกระดาษจากหญ้าแฝกเชิงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ปี 2542 โดย นายดำรงศักดิ์ เหล่าแสงธรรม
 24.  
 25. 13.การผลิตเยื่อปราศจากธาตุคลอรีนจากธูปฤาษีและกกกลม ปี 2542 โดย นางรุ่งอรุณ วัฒนวงศ์ และคณะ
 26.  
 27. 14.การผลิตเยื่อเวียนทำใหม่จากเศษกระดาษกล่องนม ปี 2544 โดย นางรุ่งอรุณ วัฒนวงศ์ และคณะ
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th