ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

  1. เป็นห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/อ้างอิง เพื่อทดสอบสมบัติของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ แก้วและกระจก ยางและผลิตภัณฑ์ยาง วัสดุก่อสร้าง เยื่อกระดาษ พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก และวัสดุขั้นสูง (Advanced materials) โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคพิเศษ
  2. เป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นกลาง (Third party) ของประเทศด้านวัสดุวิศวกรรม เพื่อการควบคุมและพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดหรือกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค
  3. ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและเทคนิคด้านการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับริการ
  4. ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน
  5. วิจัยพัฒนา ผลิตและสร้างนวัตกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation )
  6. พัฒนาวัสดุควบคุม วัสดุอ้างอิง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทดสอบของห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ
  7. สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐาน กฎและระเบียบทั้งใน    ประเทศและต่างประเทศ
  8. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศ
  9. ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

footer dssnews