ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม

  •       เป็นห้องปฏิบัติการกลางทางฟิสิกส์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ทดสอบมาเป็นเกณฑ์ตัดสินในกรณีเกิดการขัดแย้งในผลการวิเคราะห์ทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการต่างๆเป็นแหล่งอ้างอิงมาตรฐานวิธีวิเคราะห์และให้การสนับสนุน ช่วยเหลือแนะนำเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วัดชั้นสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ให้แก่หน่วยงานอื่นวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในด้านฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เชิงกลและวิศวกรรมเพื่อหาองค์ประกอบและเพื่อประโยชน์สำหรับการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฏหมายหรือพระราชบัญญัติของกระทรวงต่างๆวิเคราะห์ตรวจสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อมศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคราะห์ทดสอบและถ่ายทอดให้กับหน่วยงานอื่นที่สนใจ ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นสอบเทียบและรับรองความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์วัดให้แก่ห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ในส่วนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ เพื่อปรับปรุงทางเทคนิค หรือเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดข้องทางวิชาการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศออกแบบประดิษฐ์ ดัดแปลงและบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ขอบข่ายการให้บริการ
      วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เชิงกลและวิศวกรรม เพื่อหาองค์ประกอบ และเพื่อประโยชน์สำหรับการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย สอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์วัดวิเคราะห์ทดสอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการเพิ่มคุณค่าวัสดุ ทั้งในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ให้มีสมบัติทางฟิสิกส์ที่เหมาะสม กับการใช้ประโยชน์ และเพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th