ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

การให้บริการ : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

 

ความคืบหน้ากิจกรรม  

ประจำสัปดาห์ ( วันที่ 11 มิ.ย - 18 มิ.ย 2562)  อัพเดตเมื่อ  11/6/2562  ดาวน์โหลด   

ann interim

1. การทดสอบความชำนาญ

1. รูปแบบและขั้นตอนในการดำเนินงาน (รายละเอียด)

2. แผนกิจกรรมการทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)

3. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)

2. วัสดุอ้างอิง (Reference materials) และตัวอย่างควบคุม (QC sample)

2.1 ใบสั่งซื้อ RM & QC Sample  (รายละเอียด)  update

3. เอกสารเผยแพร่
  • การให้บริการกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557  (รายละเอียด) 
  • การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ โดย  รัชดา  เหมปฐวี (รายละเอียด)
  • แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด โดย ดร.พจมาน  ท่าจีน  (รายละเอียด) 
  • แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของ pH meter เพื่อการวัด pH-value ในตัวอย่าง โดย ดร. วราภรณ์  กิจชัยนุกูล  (รายละเอียด)
  • แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งและเครื่องแก้ววัดปริมาตรเพื่อการเตรียมตัวอย่าง โดย พนิดา  เจตนา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (รายละเอียด)
  • การจัดทำเส้นโค้งการสอบเทียบ (Preparation of Calibration Curve) โดย  ดร. วันดี  ลือสายวงศ์ (รายละเอียด) 
  • การประกันคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์/ทดสอบในห้องปฏิบัติการทางเคมี โดย ดุษฎี  มั่นความดี  (รายละเอียด)
  • การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบเพื่อประโยชน์ของการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ โดย  ดร. พจมาน  ท่าจีน (รายละเอียด)
  • ประโยชน์ของบริการทดสอบความชำนาญ (รายละเอียด)
footer dssnews