ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

  1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ของใช้เครื่องประดับ และเซรามิก เพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิต  พัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  2. ประสานและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

  3. ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  4. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาด

  5. ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ สวยงาม ทนทาน เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน

  6. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

footer dssnews