ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

  1. เป็นห้องปฏิบัติการกลาง (Third party) ของประเทศด้านการทดสอบสารเคมี ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์อุปโภค และสารมลพิษจากกระบวนการผลิต

  2. ทดสอบทางเคมี กายภาพ ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ (Value chain) ตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือตามความต้องการของลูกค้า ในสารเคมี ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์อุปโภค และสารมลพิษจากกระบวนการผลิต เพื่อหาปริมาณองค์ประกอบหลัก  องค์ประกอบรอง และสารปนเปื้อน ปริมาณน้อยโดยนำผลทดสอบไปใช้ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ รวมทั้งประมูล ซื้อขาย ตรวจรับ และขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  3. วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบ  การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม

  4. ตรวจติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

  5. ศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบเพื่อประเมิน วางแผนปฏิบัติการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  6. ดำเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

  7. ให้คำปรึกษา เสนอแนะทางวิชาการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  8. สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th