ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

การบริการ : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

          สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) ให้บริการด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งภาครัฐและเอกชนตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และให้การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 ยกเว้นห้องปฏิบัติการทดสอบและกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อรักษาความเป็นกลางในการรับรอง ซึ่งในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมีขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบครอบคลุมด้านฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล, อาหาร, อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง, ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง, รองเท้าและเครื่องหนัง, ผลิตภัณฑ์พลาสติก, เซรามิกและแก้ว, เคมีภัณฑ์ (เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา), ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย), สิ่งแวดล้อม, กระดาษ, ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ สำหรับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มีขอบข่ายครอบคลุมทั้งการสอบเทียบ การทดสอบ และการทดสอบทางการแพทย์ การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงครอบคลุมสาขาทั้งทางด้านเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมและอื่นๆ

 

logo bla th 63  online lab 63

logoservice2 63

 

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th