บริการห้องปฏิบัติการ

Print

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการสร้างงานที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือร่วมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  เสริมสร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน  กรมวิทยาศาสตร์บริการมีการ ให้บริการ ดังนี้

1.  บริการทดสอบ สอบเทียบ

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการทดสอบตัวอย่าง และบริการสอบเทียบ

       ทดสอบตัวอย่าง

     สอบเทียบ

 

ติดต่อ... 

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค                      โทร. 0 2201 7211 - 2     โทรสาร    0 2201 7213

กองวัสดุและวิศวกรรม                                   โทร. 0 2201 7128          โทรสาร    0 2201 7127          

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร            โทร. 0 2201 7182-3       โทรสาร    0 2201 7181

เว็บไซต์ :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ :  http://www.dss.go.th