ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ขั้นตอนให้บริการ

การส่งตัวอย่างและการชำระค่าธรรมเนียมทดสอบ สอบเทียบ

กรณีส่งตัวอย่างที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. กรอกใบคำร้องดาวน์โหลดที่ http://www.dss.go.th/index.php/downloadform
(แบบฟอร์มคำร้องขอให้ทดสอบวัตถุตัวอย่างทั่วไป วศ.12) ***กรุณากรอกรายการทดสอบในใบคำร้องให้ละเอียดและถูกต้องครบถ้วน***

2. แนบใบเสนอราคาทุกครั้งที่ส่งตัวอย่าง

3. นำส่งตัวอย่างมาส่ง ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

4. ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมทดสอบ สอบเทียบ ได้ที่เคาน์เตอร์งานการเงิน ฝ่ายการคลัง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ สามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็คของบริษัท สั่งจ่ายในนาม “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” (รับเฉพาะธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยวันที่ในเช็คต้องไม่เกิน 15 วัน ในวันที่ชำระ พร้อมรับใบเสร็จรับเงินได้ทันที

5. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. กรณีชื่อและที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จรับเงินแตกต่างจากชื่อที่ระบุในคำร้องกรุณาแจ้งเพิ่มเติม

กรณีการส่งตัวอย่าง ทางไปรษณีย์

1. ต้องส่งเอกสาร

1) ใบคำร้อง ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dss.go.th/index.php/downloadform (แบบฟอร์มคำร้องขอให้ทดสอบวัตถุตัวอย่างทั่วไป วศ.12)

2) ใบเสนอราคา

3) ตัวอย่างที่จะส่งทดสอบ

2. ส่งมาที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยระบุชื่อผู้รับ ฝ่ายสารบรรณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

3. หลังจากที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับเอกสารพร้อมตัวอย่างและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณจะทำการส่งแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมทดสอบ สอบเทียบ ทาง E-mail โดยยื่นชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาและชำระค่าธรรมเนียม 15 บาท สามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็คของบริษัทสั่งจ่ายในนาม “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” โดยผู้รับบริการจะต้องชำระเงินตามวันที่ครบกำหนดชำระที่ระบุไว้ในใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม บริการทดสอบ สอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรณีลูกค้าส่งตัวอย่างที่ศูนย์ภูมิภาค

1. กรอกใบคำร้องดาวน์โหลดที่ http://www.dss.go.th/index.php/downloadform (แบบฟอร์มคำร้องขอให้ทดสอบวัตถุตัวอย่างทั่วไป วศ.12)

2. แนบใบเสนอราคาทุกครั้งที่ส่งตัวอย่าง

3. นำส่งตัวอย่าง ณ ศูนย์ภูมิภาค

4. ติดต่อการชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

จังหวัดขอนแก่น หมายเลขบัญชี 789-6-001-89-6 สาขาถนนมิตรภาพ 

จังหวัดระยอง หมายเลขบัญชี 235-6-02164-7 สาขาท่าประดู่

 

สอบถามข้อมูลการส่งตัวอย่าง

- ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของ วศ.

ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. โทร 0 2201 7000, 0 2201 7064

-ที่ปรึกษาวิชาการ

      กองวัสดุและวิศวกรรม                            โทร. 0 2201 7545

      กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์             โทร. 0 2201 7544

      กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร    โทร. 0 2201 7182-3

      สำนักเทคโนโลยีชุมชน                            โทร. 0 2201 7104

- ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โทร 043-468-621 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โทร 038-026-931

              

  • ติดตามสถานะรายงาน : โทร 0 2201 7065
  • ดาวน์โหลดคำร้อง  คลิก
  • ค้นหาอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบ/สอบเทียบ  คลิก
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th