ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

โครงสร้างสำนัก : สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

 

แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ  และจัดทำเอกสารต่างๆ
 • งานการเงินและงบประมาณ จัดทำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุ ภายในประเทศและต่างประเทศของของสำนัก  
 • งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของสำนัก
 • งานพัสดุ/อาคารสถานที่ ติดตามประสานงานดำเนินการส่งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนัก
 • รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี
 • งานจัดเตรียมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมตามที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว

 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (อค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบการเกษตร แก้ปัญหากระบวนการผลิต พัฒนา   คุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
 • บริการเครื่องมือเพื่อทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
 • ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ (ขส.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ แก้ปัญหากระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของใช้  และสิ่งทอให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
 • ทดสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ของใช้ และสิ่งทอ ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของใช้ และสิ่งทอ รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (ผส.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ แก้ปัญหากระบวนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้แก่ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
 • ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกดั้งเดิม (ผซ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกดั้งเดิม แก้ปัญหากระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เซรามิก ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ
 • บริการเครื่องมือเพื่อทดลองผลิต
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 6. กลุ่มส่งเสริมมูลค่าเพิ่มและการตลาด (สต.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานรวมทั้งให้คำปรึกษา
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับศูนย์ศิลปาชีพ
 • ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้หลากหลาย และเป็นที่ต้องการของตลาด
 • ติดตามและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ตามที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th