ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

โครงสร้างสำนัก : สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

 

แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ  และจัดทำเอกสารต่างๆ
 • งานการเงินและงบประมาณ จัดทำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุ ภายในประเทศและต่างประเทศของของสำนัก  
 • งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของสำนัก
 • งานพัสดุ/อาคารสถานที่ ติดตามประสานงานดำเนินการส่งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนัก
 • รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี
 • งานจัดเตรียมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมตามที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว

 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (อค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบการเกษตร แก้ปัญหากระบวนการผลิต พัฒนา   คุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
 • บริการเครื่องมือเพื่อทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
 • ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ (ขส.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ แก้ปัญหากระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของใช้  และสิ่งทอให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
 • ทดสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ของใช้ และสิ่งทอ ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของใช้ และสิ่งทอ รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (ผส.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ แก้ปัญหากระบวนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้แก่ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
 • ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกดั้งเดิม (ผซ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกดั้งเดิม แก้ปัญหากระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เซรามิก ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำ
 • บริการเครื่องมือเพื่อทดลองผลิต
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 6. กลุ่มส่งเสริมมูลค่าเพิ่มและการตลาด (สต.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานรวมทั้งให้คำปรึกษา
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับศูนย์ศิลปาชีพ
 • ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้หลากหลาย และเป็นที่ต้องการของตลาด
 • ติดตามและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ตามที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

footer dssnews