ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

โครงสร้างสำนัก : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

ฝ่ายบริหารทั่วไป (บห.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ และจัดทำเอกสารต่างๆ
2) งานการเงินและงบประมาณ จัดทำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุภายในประเทศและต่างประเทศของสำนัก
3) งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของสำนัก
4) รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี
5) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 (รป.1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
2) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
3) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 2 (รป.2) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร อาหารสัตว์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 (รป.3) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงในสาขาการทดสอบ การทดสอบทางการแพทย์ การสอบเทียบ
2) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยางพารา พลาสติก กระดาษ แก้ว เซรามิก วัสดุก่อสร้าง ของเด็กเล่น สิ่งทอและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เคมีภัณฑ์ (เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา)
3) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมความสามารถห้องปฏิบัติการ (สป.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ส่งเสริมสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง โดยให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการฝึกอบรมสัมมนา
2) จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ผู้ประเมิน
3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้แก่ห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
4) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมิน, อนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ, กรรมการรับระบบงานห้องปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบดำเนินงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
5) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th