ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

โครงสร้างสำนัก : สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ  และจัดทำเอกสารต่างๆ
 • งานการเงินและงบประมาณ จัดทำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุภายในประเทศและต่างประเทของสำนัก
 • งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของสำนัก
 • งานพัสดุ/อาคารสถานที่ ติดตามประสานงานดำเนินการส่งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนัก
 • รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี
 • งานจัดเตรียมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมตามที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

2.  กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กพ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บริหารจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 • พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 • พัฒนากระบวนการฝึกอบรม (Training system) ตามมาตรฐานสากล
 • ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
 • เสริมสร้างสมรรถนะการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กอ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บริหารจัดการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • พัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินการระบบบริหารการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

 

 4. กลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร (กร.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • พัฒนาระบบงานรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024
 • ดำเนินการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร
 • ประสานงานด้านการรับรองความสามารถบุคลากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 5. กลุ่มส่งเสริมการฝึกอบรม (กส.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษาและวิจัยที่มุ่งสู่การสร้างความเข็มแข็งในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประเมินความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดสัมมนาและประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th