ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

โครงสร้างกอง : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

 แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 1 ศูนย์ 5 กลุ่ม

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ และจัดทำเอกสารต่างๆ
 • งานการเงินและงบประมาณ จัดทำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุภายในประเทศและต่างประเทของกอง
 • งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของโครงการ
 • งานพัสดุ/อาคารสถานที่ ติดตามประสานงานดำเนินการส่งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการ
 • รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี
 • งานจัดเตรียมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับ-จ่ายตัวอย่างและใบคำร้องในการวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน (วอ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • เป็นหน้าที่การห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • ออกใบรับรองสินค้า(Certificate of Analysis, COA)  ประเภทวัสดุสัมผัสอาหารให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก
 • ทดสอบสมบัติและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติกและกระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร ตามข้อกำหนด กฎระเบียบของประเทศ และประเทศคู่ค้า
 • ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารอันเนื่องมาจากวัสดุสัมผัสอาหาร เช่น พลาสติไซเซอร์ในกลุ่มพทาเลต
 • วิจัยและพัฒนาวิธีทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อรองรับกฎระเบียบใหม่ๆ และแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุสัมผัสอาหารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู่สนใจ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มอาหารสุขภาพ (อภ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  (functional foods)   เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางด้านอาหารสุขภาพของประเทศ
 • ทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนหรือขอการรับรองตามกฎหมายควบคุมอาหารภายในประเทศ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • วิจัยและพัฒนาวิธีทดสอบสาระสำคัญในอาหารชนิดใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ  รวมถึงพัฒนาวิธีทดสอบใหม่ๆ ให้ทันตามกฎระเบียบ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน กิจกรรมที่ ๔ :กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
 • สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกฎระเบียบ และมาตรฐานด้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านคุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ 
 • พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร (ปภ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบสารปนเปื้อนและวัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนหรือขอการ รับรองตามกฎหมายควบคุมอาหารภายในประเทศตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ทดสอบสารปนเปื้อนในวัสดุสัมผัสอาหารและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนหรือเพื่อการจัดซื้อ
 • วิจัยและพัฒนาวิธีทดสอบ นวัตกรรมของสารปนเปื้อนและวัตถุเจือปนในวัสดุสัมผัสอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ทันตามกฎระเบียบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมและใช้ในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน กิจกรรมที่ ๔ :กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
 • สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐานด้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านสารปนเปื้อนและวัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหาร
 • พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 5. กลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร (จว.)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบตัวอย่างอาหาร น้ำและวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพทางจุลชีววิทยา เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนหรือขอการรับรองตามกฎหมายควบคุมอาหารภายในประเทศตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการทดสอบและใช้ประโยชน์ทางจุล  ชีววิทยา เช่น การพัฒนาชุดทดสอบ (test kit) ให้ทันตามกฎระเบียบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมและใช้ในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกฎระเบียบ และมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
 • พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 6. กลุ่มน้ำอุปโภค และบริโภค (นบ.)   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และสารพิษ ของน้ำอุปโภคบริโภค  ตามมาตรฐาน กฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และควบคุมคุณภาพการผลิต หรือตามความต้องการของลูกค้า
 • วิจัย พัฒนาวิธีทดสอบ และนวัตกรรมของน้ำอุปโภคบริโภค  ให้ทันตามกฎ ระเบียบ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมและใช้ในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนด กฎ ระเบียบ และมาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งในและต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ น้ำอุปโภคบริโภค  
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

7. กลุ่มคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร (ปอ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารด้วยประสาทสัมผัส เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนหรือขอการรับรองตามกฎหมายควบคุมอาหารภายในประเทศ
 • ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่ออ้างอิงผลการประเมินคุณภาพด้วยประสาทสัมผัส
 • วิจัยและพัฒนาวิธีประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารด้วยประสาทสัมผัส และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
 • สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกฎระเบียบ มาตรฐานด้านอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและทางประสาทสัมผัส รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

footer dssnews