ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

โครงสร้างสำนัก : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

bsti new

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.)
1.งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ และจัดทำเอกสารต่างๆ
2.งานการเงินและงบประมาณ จัดทำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุภายในประเทศและต่างประเทศของสำนัก
3.งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของสำนัก
4.งานพัสดุ/อาคารสถานที่ ติดตามประสานงานดำเนินการส่งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนัก
5.รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี
6.งานจัดเตรียมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมตามที่รับมอบหมาย
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศ (กท.)
1.พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์หน่วยงานและประเทศ ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.วิเคราะห์ จัดการทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยงกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation System) สามารถสืบค้นผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
3.จัดการงานด้านเทคนิคของทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงการนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ รองรับการยืม-คืน ป้องกันการสูญหายของเล่ม และสนับสนุนการให้บริการ การเก็บสถิติและการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ
4.จัดทำดรรชนีและสาระสังเขปวิชาการในสาขาที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หน่วยงานและประเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ
5.อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศเชิงกายภาพ เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก
6.ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ให้กับ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มสารสนเทศเฉพาะทาง (สพ.)
1.จัดทำข้อมูลสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเผยแพร่สารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2.บริการสารสนเทศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การผลิต การแก้ไขปัญหา วิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม
3.จัดทำประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเผยแพร่ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4.ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (สอ.)
1.กำกับดูแล บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation System) และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ในทุกกระบวนงาน
2.พัฒนาและดูแลฐานข้อมูล/เว็บไซต์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการเป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ประชาชนเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3.พัฒนาและบริหารจัดการคลังความรู้ดิจิทัลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและสามารถสืบค้น อ้างอิงและนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง
4.บำรุงรักษาสารสนเทศดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อย่างยั่งยืน
5.พัฒนาระบบการบริหาร จัดการ และบริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) พัฒนาระบบงานสำหรับการสร้าง การจัดการเนื้อหา จัดการการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book/e-Journal) และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถบริการสืบค้นแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงกับแหล่งสารสนเทศอื่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มส่งเสริมสารสนเทศ (สร.)
1.ส่งเสริมการใช้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษา การผลิต การแก้ไขปัญหา การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม
2.จัดระบบบริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สนับสนุนด้านวิเคราะห์ทดสอบ การศึกษาค้นคว้า การวิจัยพัฒนาวิชาการ และการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม
3.ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและแหล่งบริการด้านสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
4.บูรณาการเครือข่ายภายใต้ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้และบริการของหน่วยงานตามประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

footer dssnews