ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

โครงสร้างกอง : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ และจัดทำเอกสารต่างๆ
 • งานการเงินและงบประมาณ จัดทำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุภายในประเทศและต่างประเทของกอง
 • งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของโครงการ
 • งานพัสดุ/อาคารสถานที่ ติดตามประสานงานดำเนินการส่งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการ
 • รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี
 • งานจัดเตรียมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับ-จ่ายตัวอย่างและใบคำร้องในการวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

2. กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 1  (สค.1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดหา จัดเก็บ รักษามาตรฐานอ้างอิงระดับทุติยภูมิ ด้านมวลและเชิงกล (มวล ปริมาตร แรง ความดัน ความแข็ง และสั่นสะเทือน) เพื่อถ่ายทอดมาตรฐานของหน่วยวัด SI ในระดับทุติยภูมิสู่มาตรฐานอ้างอิงของห้องปฏิบัติการ
 • บริการด้านการวัด และการสอบเทียบมาตรฐานการวัด เครื่องมือวัด และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านมวลและเชิงกล (มวล ปริมาตร แรง ความดัน ความแข็ง และสั่นสะเทือน)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถด้านการวัดห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • วิจัย พัฒนาวิธีการสอบเทียบ เทคนิคการวัด และเทคโนโลยีเครื่องมือวัด ด้านมวลและเชิงกล (มวล ปริมาตร แรง ความดัน ความแข็ง และสั่นสะเทือน)  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
 • ให้คำปรึกษา ถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการสอบเทียบด้านมวลและเชิงกล (มวล ปริมาตร แรง ความดัน ความแข็ง และสั่นสะเทือน) ให้แก่ห้องปฏิบัติการ ภาครัฐและภาคเอกชน
 • ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม

 

3. กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2  (สค.2) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดหา จัดเก็บ รักษามาตรฐานอ้างอิงระดับทุติยภูมิ ด้านความยาว มิติ อุณหภูมิ ความชื้น และไฟฟ้า เพื่อถ่ายทอดมาตรฐานของหน่วยวัด SI ในระดับทุติยภูมิสู่มาตรฐานอ้างอิงของห้องปฏิบัติการ
 • บริการด้านการวัด และการสอบเทียบมาตรฐานการวัด เครื่องมือวัด และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านความยาว มิติ อุณหภูมิ ความชื้น และไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถด้านการวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศม
 • วิจัย พัฒนาวิธีการสอบเทียบ เทคนิคการวัด และเทคโนโลยีเครื่องมือวัด ด้านความยาว มิติ อุณหภูมิ ความชื้น และไฟฟ้า เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
 • ให้คำปรึกษา ถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการสอบเทียบด้านความยาว มิติ อุณหภูมิความชื้น และไฟฟ้า ให้แก่ห้องปฏิบัติการ ภาครัฐและภาคเอกชน
 • ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม

 

4. กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 1  (ชน.1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บริการกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเคมี ที่ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ห้องปฏิบัติการ
 • ผลิต จำหน่วยและพัฒนาวัสดุอ้างอิงและวัสดุควบคุมเพื่อใช้ในระบบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการสนับสนุนความกลับได้ของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • พัฒนาและรักษาระบบคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั่งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 5. กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 2  (ชน.2) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บริการกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านฟิสิกส์ และสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ห้องปฏิบัติการ
 • วิจัย พัฒนา และผลิตวัสดุควบคุมและวัสดุอ้างอิงเพื่อใช้ในระบบการควบคุมคุณภาพและสร้างความสอบกลับได้ของผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • พัฒนาและรักษาระบบคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 6. กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.)   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ติดตามความก้าวหน้าของกฎระเบียบ มาตรฐานและวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • อบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • เผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี คุ้มค่า  และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

footer dssnews