ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

โครงสร้างกอง : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ และจัดทำเอกสารต่างๆ
 • งานการเงินและงบประมาณ จัดทำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุภายในประเทศและต่างประเทศของโครงการ 
 • งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของโครงการ
 • งานพัสดุ/อาคารสถานที่ ติดตามประสานงานดำเนินการส่งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการ
 • รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี  
 • งานจัดเตรียมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมตามที่รับมอบหมาย
 • รับ-จ่ายตัวอย่างและใบคำร้องในการวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

2.  กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ (ผล.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบทางเคมีและกายภาพ ในผลิตภัณฑ์โลหะและโลหะผสมประเภทต่าง ๆ เช่น อะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม สังกะสี เหล็ก ทองแดง เงิน ทองคำ ดีบุก ทองเหลือง
 • ทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เครื่องประดับเงิน เครื่องดีบุก เครื่องทองเหลือง
 • ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์โลหะ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบเพื่อประเมิน วางแผนปฏิบัติการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับ มอบหมาย

 

 3. กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม (วล.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในตัวอย่างน้ำอุปโภค น้ำทิ้ง และน้ำเสีย 
 • ทดสอบทางเคมีในกากอุตสาหกรรม
 • เก็บตัวอย่างและทดสอบมลพิษทางอากาศในปล่องปล่อยสู่อากาศ พื้นที่ทำงาน และในบรรยากาศ
 • เก็บตัวอย่างและทดสอบมลพิษทางเสียง แสงและความร้อนในสถานประกอบการ
 • วิจัยและพัฒนาด้านมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ให้คำปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 4. กลุ่มเคมีภัณฑ์ (คภ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบทางเคมี และของเคมีภัณฑ์ ได้แก่

- สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำ เช่น สารส้ม  พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl)  เฟร์ริกคลอไรด์ (FeCl3)  ด่างทับทิม (KMnO4)  โซเดียมไฮโปรคลอไรต์ 

- สารตั้งต้นในการผลิต เช่น กรด  ด่าง และสารประกอบเกลือ

 • วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
 • ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษา เสนอแนะทางวิชาการ และมาตรฐานด้านเคมีภัณฑ์
 • ติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

5. กลุ่มเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ชป.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบด้านกายภาพ และเคมีในตัวอย่างเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • ศึกษา วิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบ และการพัฒนาคุณภาพของเชื้อเพลิง
 • ศึกษา วิจัยด้านพลังงานทดแทน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • ให้คำปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรฐานด้านเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • ติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 6. กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี (ผค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบทางด้านเคมีและทางด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อ เครื่องสำอาง ทินเนอร์ กาว สี เพื่อหาปริมาณ องค์ประกอบหลัก  องค์ประกอบรอง และสารปนเปื้อนเพื่อนำผลทดสอบไปใช้ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษา เสนอแนะทางวิชาการ และมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

7. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (คค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ทดสอบทางเคมีและทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร
 • วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษา เสนอแนะทางวิชาการ และมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
 • ติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

footer dssnews