ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

โครงสร้างสำนัก : สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

 

1.  กลุ่มช่วยอำนวยการ (อก.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานทะเบียน การเตรียมเอกสาร กลั่นกรองสรุปเรื่องการประชุม
 • จัดทำรายงานการประชุม สรุปผลการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 • ประสานงานภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


2.   ฝ่ายสารบรรณ (สบ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • การรับวัตถุตัวอย่างที่หน่วยราชการ และเอกชน ประชาชน ส่งมาวิเคราะห์ทดสอบ
 • รับ - ส่งหนังสือราชการ เอกสารต่างๆ
 • การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
 • ลงทะเบียนและให้หมายเลขปฏิบัติการประจำตัวอย่างและคิดค่าธรรมเนียม
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ ทดสอบ รายงานทางวิชาการ
 • จัดการประชุมผู้บริหารของกรมและทำรายงานการประชุม
 • เก็บรักษาหนังสือราชการ ต่างๆ รวบรวมและจัดทำสถิติทั่วไป การทำลายเอกสาร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล (บค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • การบริหารงานบุคคล โดยสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง   โอน ย้าย ลาออก เลื่อนเงินเดือน  เลื่อนระดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญ   ทะเบียนประวัติ การกำหนดตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน   เพื่อเลื่อน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 • การจัดระบบงานและวางแผนอัตรากำลัง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 • การพัฒนาศักยภาพบุคลกรของกรม
 • งานนิติการ และเสริมสร้างและดำเนินการทางวินัยรวมทั้งการรักษาระบบคุณธรรมของกรม
 • การจัดทำระบบข้อมูลบุคลากร
 • งานสวัสดิการ
 • การจัดการประชุม อ.ก.พ. กรม
 • การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานบุคคล แบ่งเป็น 3 งาน คือ
     (1) งานอัตรากำลังและระบบงาน

     (2) งานพัฒนาบุคคล
     (3) งานวินัยและนิติการ

 

4. ฝ่ายการคลัง (ฝค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปีเพื่อการดำเนินงาน ควบคุม จัดทำ แผน และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 • ดำเนินการรับ-จ่ายเงิน เก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและสวัสดิการของกรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและตรวจสอบรายการทางบัญชี ทะเบียนหลักฐานทางการเงิน รายงานการเงินประจำปี
 • จัดทำต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานทางการเงินพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่รายงาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการคลัง แบ่งเป็น 3 งาน คือ
     (1) งานการเงิน

     (2) งานบัญชี
     (3) งานงบประมาณ

5. ฝ่ายพัสดุ (พด.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดทำแผนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ   
 • ดำเนินการบริหารงานพัสดุ โดยการควบคุมดูแลการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์
 • การบริหารสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ดูแลรักษาอาคารสถานที่และความปลอดภัยในทรัพย์สินราชการ
 • ตรวจสอบ และจัดจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน
 • ควบคุมและบริการด้านยานพาหนะ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสำนัก/โครงการต่างๆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6. ฝ่ายแผนงาน (ผง.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายและแผนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอแนะเพื่อการวางแผนของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายหลักของกระทรวง
 • จัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของกรม
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประสานงานการดำเนินโครงการความร่วมมือจากต่างประเทศการแลกเปลี่ยน การรับการสนับสนุน ด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและการอบรมดูงานในต่างประเทศ
 • ประมวลผลความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานและข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงาน แบ่งเป็น ๒ งาน คือ
     (๑) งานนโยบายและยุทธศาสตร์  

     (๒) งานวิเทศสัมพันธ์

 
7.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ปส.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบาย บทบาท ภารกิจ ผลงาน ตลอดจนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ผ่านช่องทางต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้มาขอใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 • จัดแถลงข่าวและนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมที่สำคัญของกรม
 • จัดทำข่าว บทความ ข้อมูล ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนจัดทำเอกสารเผยแพร่ ผลการดำเนินงาน
 • ผลิตและเผยแพร่สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ผลงานของกรมผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

8.ฝ่ายสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง (ฝส.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดทำแผนซ่อมและบำรุงรักษางาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ของหน่วยงาน และที่เกี่ยวข้อง

 • ดำเนินการซ่อมบำรุง บริการทางวิศวกรรมและดูแลรักษางานด้านต่างๆ ดังนี้ 

  - งานเครื่องกลและยานยนต์ โดยเตรียมชิ้นตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ  วิจัย ซ่อมสร้างและออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์เชิงกล บำรุงรักษายานพาหนะ เป็นต้น
  - งานประปาและสุขาภิบาล โดยดำเนินการงานระบบท่อน้ำ สุขภัณฑ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ปั๊มอาคาร แก๊ส ระบบดับเพลิง กลั่นน้ำแสงอาทิตย์
  - งานโยธา โดยดำเนินการงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ ภูมิสถาปัตยกรรม ของครุภัณฑ์  สำนักงาน อาคาร สิ่งก่อสร้าง 
  - งานเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เครื่องควบคุมความชื้น เป็นต้น - งานควบคุมระบบไฟฟ้าของกรม
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง แบ่งเป็น ๓ งาน คือ

  - งานบริหารงานทั่วไป
  - งานโยธาและสถาปัตยกรรม
  - งานระบบและซ่อมบำรุง

 

9.ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล (ทด.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ ดำเนินงานตามพันธกิจของกรม และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
 • ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจัดหา ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและระบบเครือข่ายสื่อสารของกรมให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารเพื่อป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย สามารถตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมทันเหตุการณ์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)

footer dssnews