ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

โครงสร้างกอง : กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ และจัดทำเอกสารต่างๆ
 • งานการเงินและงบประมาณ จัดทำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุภายในประเทศและต่างประเทศของโครงการ
 • งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของโครงการ
 • งานพัสดุ/อาคารสถานที่ ติดตามประสานงานดำเนินการส่งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการ
 • รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี  
 • งานจัดเตรียมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับ-จ่ายตัวอย่างและใบคำร้องในการวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

2. กลุ่มวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว (วค.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บริการทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์แก้ว ผลิตภัณฑ์กระจก ทดสอบสมบัติทางแสงของวัสดุทั่วไป ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • บริการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบแก้วและเซรามิก
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำผลงานไปใช้สร้างนวัตกรรมและเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก
 • บริการวิจัยระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการผลิตและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
 • เพิ่มขอบข่ายและรักษาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านแก้วให้แก่ภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ และประชาชนทั่วไป
 • สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมแก้วและกระจกของไทย
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (วส.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บริการทดสอบสมบัติทางด้านฟิสิกส์ เชิงกล และเคมี ของวัสดุและผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ทนแรงดัน
 • วิจัยและพัฒนาคุณภาพของวัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ทนแรงดัน เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มศักยภาพความสามารถให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
 • วิจัยและพัฒนาเทคนิคการทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม
 • เสริมสร้างให้มีบทบาทหลักในการเป็นห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นผู้นำด้านมาตรฐานของประเทศและของอาเซียน
 • เพิ่มขอบข่ายและรักษาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025
 • ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
 • สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านวัสดุก่อสร้าง ทั้งในและต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

4. กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง (ผย.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ ด้านกายภาพ เคมี และเชิงกล สำหรับยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 • พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อให้ได้รับรองคุณภาพ ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 • พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านยาง (ASEAN Rubber Reference Laboratory) เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 • วิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีทดสอบ และพัฒนามาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ
 • วิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรม การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์ยาง และองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ยางใหม่ในตลาด
 • สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 • เข้าร่วมเป็นผู้ทรงวุฒิ/กรรมการวิชาการ เพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำร่างมาตรฐาน หรือร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางและผลิตภัณฑ์ยาง
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ รวมทั้งการให้บริการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง แก่อุตสาหกรรมยาง ผู้ประกอบการทุกระดับ และประชาชนทั่วไป
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 5. กลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก (ผพ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพ เชิงกล และเคมีของพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
 • วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อนำไปสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์
 • วิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวของข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ
 • ขยายขอบข่ายและรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกตาม ISO/IEC 17025
 • ส่งเสริมการทำประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ด้านการทดสอบความชำนาญในการทดสอบสมบัติของพลาสติก
 • สร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำด้านพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ ทางวิชาการแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ โดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6. กลุ่มวัสดุขั้นสูง และเซรามิกสมัยใหม่ (วซ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • พัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และคุณภาพของวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง เพื่อสร้างนวัตกรรและเพิ่มมูลค่าวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 • วิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลงานนวัตกรรมให้ได้การยอมรับตามมาตรฐานสากล
 • ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
 • สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ จากผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

7. กลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย (วธ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • เป็นห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยื่อและกระดาษ เพื่อทดสอบสมบัติวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการประเมินคุณภาพวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเยื่อและกระดาษ การควบคุมคุณภาพสินค้าเยื่อและกระดาษ สำหรับการอุปโภค/บริโภคภายในประเทศ การส่งออก/การนำเข้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉลากเขียว เป็นต้น

 • ศึกษาวิจัย/พัฒนาเทคโนโลยี ด้านเยื่อและกระดาษ เพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาขบวนการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้า เป็นการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม

 • ศึกษาวิจัย/พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี/พัฒนาเทคนิคด้านวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของมาตรฐานต่างๆ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทดสอบให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

 • ศึกษาวิจัย/พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม อันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยเฉพาะด้าน AOX และไดออกซิน

 • พัฒนาการผลิตวัสดุอ้างอิงต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ รวมถึงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเยื่อและกระดาษให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทดสอบของห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ

 • เพิ่มขอบข่ายและรักษาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเยื่อและกระดาษแก่ภาครัฐและเอกชน ตลอดถึงประชาชนทั่วไป

 • ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ รวมทั้งการให้บริการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ แก่อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

 • สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านเยื่อและกระดาษกับองค์กรต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศทั้งในและต่างประเทศ

 • เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการทำงานร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เช่น ISO และ TAPPI

 • ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมศุลกากร เป็นต้น

 • ให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือ รวมทั้งพัฒนากรรมวิธีการสอบเทียบเครื่องมือ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

8. กลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นอ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • วิจัยพัฒนา บูรณาการ นวัตกรรมการวัดและนวัตกรรมทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)  เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้านการควบคุมคุณภาพการผลิต (Quality assurance) การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งในห้องปฏิบัติการ และภาคสนาม
 • ผลิตและสร้างนวัตกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 • ให้คำแนะนำ ถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรม นวัตกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

footer dssnews