ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัคร ฝึกอบรมหลักสูตรผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รับสมัคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

หลักสูตร “ผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต”

วันที่  15 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น.

 

 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการแปรรูปทุเรียน

      2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต

 

กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

       1. ผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และผลไม้

       2. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

       3. ผู้ประกอบธุรกิจอาหารรายใหม่ และผู้สนใจทั่วไป

 

 หลักสูตรการฝึกอบรม

         “ผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต”  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00 น.)  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 1,200  บาท

 

กำหนดการฝึกอบรม 

วันที่  15  มิถุนายน  2559

เวลา

กำหนดการ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียนการอบรม

09.00-10.30 น.

บรรยายทฤษฎีการผลิตผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต

10.30-12.00 น.

ฝึกปฏิบัติการเตรียมผลไม้ น้ำเชื่อม น้ำกะทิปรุงรส ก่อนการบรรจุ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.

การบรรจุผลไม้  น้ำเชื่อม และ น้ำกะทิปรุงรส และฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นไอน้ำร้อน

16.00-16.30 น.

ตอบแบบประเมิน และตอบข้อซักถาม

 

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 15.00-15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

 

 ดาวน์โหลด แผ่นพับ/ใบสมัคร

 ดาวน์โหลด ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

footer dssnews