ขอเรียนเชิญlสมัครเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง The Updating the Legislation on Food Contact Materials ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

Print

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านอาหารสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร  

 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง The Updating the Legislation on Food Contact Materials  

 ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

โดย Dr. Ralph Derra จาก President of ISEGA Institute, Germany  

 

 

ด่วน...รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๓๐ ท่านเท่านั้น ลงทะเบียนภายใน ๑๘ ก.พ. ๕๙

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณธวัช นุสนธรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

๗๕/๗ ถนนพระรามที่ ๖  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร ๐๒-๒๐๑-๗๒๗๕, ๐๒-๒๐๑-๗๓๐๘

โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๗๑๘๑  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

รายละเอียดเพิ่มเติมจากแผ่นพับ คลิก